Fagmoduler

Fagmoduler på psykoterapeut-uddannelsen Therapaia

Hvert af de 24 fagmoduler på psykoterapeut-uddannelsen har et tema, som vi går i dybden med. Dvs. du får teori om, træning i og egenproces med dette tema. Nogle fagmodulers temaer vil være gennemgående temaer, som vi fordyber os i ad mange omgange over alle fire år og på forskellig vis intensiverer arbejdet med på et eller flere fagmoduler (og i udviklingsgruppen). Andre fagmoduler vil behandle emner, som er mere afgrænsede til det enkelte fagmodul.

Nedenfor finder du en vejledende oversigt over de 24 temaer, dvs. en overordnet plan for de emner, vi skal omkring i løbet af de 4 år. Det konkrete indhold på det enkelte fagmodul vil tage udgangspunkt i de studerendes baggrund og gruppens sammensætning og bliver løbende tilpasset gruppens og den enkelte studerendes udvikling. 

Fagmoduler på 1. år af psykoterapeut-uddannelsen

1. fagmodul

Introduktion til kontaktfuld psykoterapi fra et hjerteligt perspektiv

Du introduceres til fundamentet for den eklektiske tilgang til psykoterapi, både den teoretiske og den udøvede. Ekletisk betyder at udsøge og håndplukke fra forskellige systemer for at nå frem til det væsentlige – ud fra forståelsen af, at visdom findes spredt ud i forskellige tilgange og metoder, og at alle rummer elementer af sandhed.

Vi indleder praksis-træningen – den vægtige del af uddannelsen, som handler om kontaktfuldhed og kultivering af en hjertelig kapacitet hos psykoterapeuten. 

2. fagmodul

Grundbegreber, terapeutens landkort og terapeutens rolle

Vi åbner terapeutens landkort, får overblik over centrale regioner i psyken og runder undervejs Freuds model over psyken.

Du introduceres til grundbegreber som jeg, personlighed, forsvar, indre kritiker og dybereliggende kvaliteter. 

Vi træner at sanse den indre atmosfære i os selv og klienten – og ser på, hvordan sansning af klienten kan bidrage til at skærpe terapeutens grundkompas.

Vi kommer også omkring terapeuten som den arketypiske, sårede healer. 

3. fagmodul

Individuationsprocessen og Jung


Vi udbygger landkortet via bl.a. C.G. Jungs beskrivelse af psyken og individuationsprocessen og tilegner os en sanselig forståelse af nogle af grundbegreberne gennem en af de store grundmyter.

Vi præciserer terapeutrollen med 5 guidelines for terapeutens konstruktive kompas.

Grundtræningen i det terapeutiske håndværk fortsætter, ligesom vi fortsat udvider repertoiret af mulig medicin mod den indre kritiker med øvelser fra bl.a. Mindful Self Compassion.

4. fagmodul

De indre børn

I barndommens land lever de glemte børn stadig – de glade, uskyldige, sårede, ulykkelige og vrede – og indvirker på vores voksne sind og liv. Vi øver os i at skabe kontakt til børnene og tage vare på dem, så de kan modnes og integreres i den voksne psyke. Det gør vi fra forskellige synsvinkler og med øvelser, vi kan bruge i forhold til os selv og i arbejdet med klienter. Vi øver metoder i at afdække klientens livshistorie.

5. fagmodul

Skyggeaspekter

Vi ser på skyggebegrebets idéhistorie, og hvordan opfattelser af lys/mørke har præget kulturen. Vi undersøger skygger, vi selv kaster i forskellige landskaber, og hvordan de lever i den terapeutiske relation. Vi gør brug af forskellige modeller og metoder til afdækning af usynlige bånd, roller og eksistentielle grundtilstande, både i os selv og klienten.

6. fagmodul

Kunstterapi (1. års temamodul)

Dette modul er et kreativt værksted med plads til undersøgelse af forskellige metoder, materialer, forløb og øvelser. Her er plads til at fortabe dig selv i farver, leg og fordybelse – og finde dig selv igen i dit billede eller skulptur. Her samler du brugbare øvelser til dit psykoterapeutiske virke, som kan katapultere, inspirere og motivere klienten til dybde og bevægelse indeni. Vi skærper vores sanseapparat, intuition og indføling omkring klienten.

Fagmoduler på 2. år af psykoterapeut-uddannelsen

7. fagmodul

Mor og Far

Vi arbejder med tilknytningsteori og de dynamikker, tilknytningsstile avler, set fra forskellige vinkler i det indre landskab. Desuden vil vi gå i dybden med, hvad der tit sker for de to køn i forhold til mor og far. For kvinder kan der fx ligge et Moder-sår og en besættelse af Far. For manden kan fx en angst/symbiose leve videre for/med Mor og en afvisning fra Far. Vi kigger på disse sår i myterne og kulturen og arbejder med mulige, terapeutiske forløsninger.

8. fagmodul

IFS - psykiske forsvar og beskyttere

Når vi udforsker vores indre landskab, vil portvogtere og vagter, bestyrere og opretholdere, dukke op næsten øjeblikkeligt som indre, psykiske instanser, der er nemme at mærke. De kan iværksætte bl.a. indre kritik og selvfordømmelse, glemsel, afledning, kropslige symptomer og andre virksomme metoder for at beskytte os fra at mærke fx hjælpeløshed og smerte.

Vi får erfaringer med metoden fra IFS (Internal Family Systems therapy) til at arbejde med intrapsykiske forsvar og afdække nye eller glemte territorier med deres skønheder, skatte og beskyttere. Vi træner at sanse non-verbale informationer fra vore klienter for at kunne respondere præcist og frugtbart.

9. fagmodul

Hjertelig tilgang i terapi

Vi åbner os for enkelheden i det hjertelige livsperspektiv som vores terapeutiske fundament, men undersøger også dets kompleksitet. Vi fortsætter arbejdet med at skabe kontakt til klientens kvaliteter og individualitet og på at udfolde egne kvaliteter som terapeut. Vi træner som terapeuter at kontakte forskellige hjertelige kvaliteter for at bevæge forskellige tilstande, klienter kan være i. Vi afprøver nye måder at respondere på i den terapeutiske samtale og introducerer til arbejdet med projektioner, overføringer og modoverføringer.

10. fagmodul

Nervesystem og traumer

Vi ser på (det autonome) nervesystems anatomi og fysiologi – herunder samspillet med muskler, åndedræt, hormonsystem, energisystem, følelser og emotionelle tilstande. De mest almindelige symptomer, klienter henvender sig med, er stress, angst og depression. Med afsæt i din viden om nervesystemet træner du at regulere dig selv og klienten og skabe et energetisk og følelsesmæssigt helende rum for disse tilstande.

Du lærer også om info, klienten afgiver bevidst og ubevidst, og hvordan du kan spore fx traumeenergi og tegnene herpå – samt hvad du skal være opmærksom på, når der er traumeenergi i farvandet. 

11. fagmodul

Seksualitet og kønslighed

Vi arbejder med at forstå og integrere egen kønslighed og modsatkønnethed og ser på, hvordan det har sit liv i os som terapeuter. Vi undersøger seksualiteten i mennesket og dens påvirkning ind i længsler, parforhold og personlighedsstruktur samt den terapeutiske relation og tiltrækning i dette felt. Vi åbner os for dybden og essensen i det maskuline og det feminine og de psykologiske sammensmeltnings-muligheder.

I dette modul er der integreret et lille, konkret og praktisk kursus i, hvordan du kan markedsføre dig selv som psykoterapeut.

12. fagmodul

Kropsterapi (2. års temamodul)

På dette modul folder vi kroppens landkort ud. Vi træner kropslig sensitivitet, healing og at forstå og respondere på informationer fra det bløde dyr, som kroppen er. Du får konkret erfaring med psykiske og energetiske områder af kroppen, du vil kunne arbejde med i forhold til klienter og et repetoire af øvelser, du kan inddrage i terapien. Vi udforsker også kroppen i bevægelse, dans, stemme og dramalege og ser, hvilke nye områder og væsener, der dukker frem fra kroppens land.

 

Fagmoduler på 3. år af psykoterapeut-uddannelsen

13. fagmodul

Dramatrekanten - projektioner, overføring og modoverføring

For terapeuten er der mange forskellige signaler, tegn og reaktioner at være vågen over for som guide på vandringen med klienten i det indre landskab. Vi går i dybden med analyserne, mulighederne og faldgruberne i projektionsfeltet. Vi afdækker dybden i betydningen af overføring i terapi – og ser på det terapeutiske potentiale i modoverføringen og de erkendelsesmuligheder, der følger med. Herunder arbejder vi med positioner i dramatrekanten, vi kan være i.

Vi ser på det at modtage klienter, optage klientjournal, afdækning og spørgeteknik og introducerer ydre supervision på det terapeutiske arbejde.

14. fagmodul

Opvækst og familie

Indføring i systemisk familieopstilling, som er en praktisk og virksom metode til afdækning af mønstre, roller og bånd i den nære familie, slægten og andre relationelle systemer. Som studerende vil du få brugsklare redskaber til klientarbejdet. Opstillingerne kan flytte og bevæge fastlåste positioner forbavsende hurtigt og skabe adgang til klarhed, retning og frihed.

 

15. fagmodul

Eksistens

Vi åbner os mere grundlæggende for eksistensen, livet og døden og undersøger de menneskelige grundvilkår, vi har som mennesker her på jorden. Vi arbejder kreativt, kropsligt, følelsesmæssigt og mentalt med at forholde os til eksistentielle spørgsmål. Undervejs kommer vi omkring den eksistentielle psykoterapi og de aspekter af psykoterapi, den kaster lys på.

Vi træner at være jeg-støttende, som en del af det psykoterapeutiske håndværk, og intensiverer træningen af indre og ydre supervision uden indblanding fra indre kritiker.

16. fagmodul

Helten og heltindens rejse

Vi vandrer ad de stier, som de mytiske helte og heltinder betrådte – det er ofte de samme stier, vi selv ender med at krydse eller betræde. Vi zoomer op over landkortet og kikker på de arketyper, opgaver og veje, som en individuationsproces psykologisk og mytisk kan bestå af – initieringer, kriser, gennembrud, faser og rundgange med livstemaer og mønstre. Vi undersøger hvordan både maskuline og feminine grundkvaliteter lever i os, så vi kan genkende og genspejle dem i vore klienter. Ligeledes vil vi kikke efter arketypiske figurer og skæbner, som bærer lighedstræk med vores, så vi får et valg og en klarhed i vores egen vej.

Vi ser på forskellige livsfaser og cyklusser, som alle mennesker gennemgår, og på hvor forskelligt det terapeutiske arbejde med klienter i forskellige aldre kan være.

17. fagmodul

Mit eget landkort som terapeut

Her mod slutningen af tredje år har den studerende fået en vis erfaring med egen proces og egne særlige interessefelter i det psykiske landskab, ligesom de første erfaringer med at praktisere som psykoterapeut er opnået. På dette modul holder hver studerende et lille oplæg om noget, man har særligt meget på hjerte i det terapeutiske arbejde – til inspiration for de andre studerende. Vi ser også på, hvordan man kan tydeliggøre, hvem man er som terapeut, og derved gøre sin klient-tiltrækning mere præcis og effektiv. 

Vi fortsætter arbejdet med ydre supervision og intensiverer arbejdet med drømme samt ser på, hvordan drømmetydning kan inddrages i samtaleterapi.

18. fagmodul

Drømme (3. års temamodul)

Dette fagmodul er en udforskende vandring gennem det natlige drømmelandskab – kongevejen til det ubevidste. Vi øver os i at have åbne øjne, ører og hjerter stående over for drømmeren og drømmens symboler, rum, handling og budskaber. Vi undersøger elementer, forvandlinger og følelser i drømmene. Vi åbner os for teorier ind i drømmeforståelse og arbejder analytisk, meditativt, kreativt og dansende med drømmene.

Du træner basisteknikker i drømmetydningens svære kunst og får erfaringer med, hvordan drømme kan befrugte den enkeltes proces igennem samtale, bevægelse og kreative udtryk. 

Fagmoduler på 4. år af psykoterapeut-uddannelsen

19. fagmodul

Tidlige landskaber

Vi har været på en række vandringer ind i de tidlige landområder, vi følelsesmæssigt har forladt, hvor blandt andet narcissisme hersker, som vi har undersøgt mytisk, kulturelt og personligt. Nu samler vi op på de processer, vi har været igennem, og søger dybere ned til ulykkeligheden i barndommens dal. Her træner vi at arbejde fra det modne jeg i hjertet i kontakten med de forvrængninger og aflukninger, ulykkeligheden avler i voksenlivet og i den terapeutiske relation.

Vi taler om rammer for 4. års klient-forløb og den afsluttende eksamen.

20. fagmodul

Enneagrammet (4. års temamodul)

Vi skærper vores viden om og sansning af enneagrammets 9 punkter og deres særlige kvaliteter og forvrængninger. Her samler vi vores træning i at bruge enneagrammet som terapeutisk kompasnål sammen med alle de andre informationer, vi har sanset hos en klient. Vi inddrager dynamikkerne fra det projektive felt og træner basiskontakt, terapeutisk respons og indre supervision. Vi behandler tilknytningsteori, tidlige sår og indarbejder enneagrammet i en dybere behandling af disse. Du får øvet at holde din hjertelige centrering, skelneevne og jordforbindelse, mens du er responderende og intervenerende i dit klientarbejde.

21. fagmodul

Terapeutiske tilgange og redskaber

Vi undersøger styrker, svagheder og anvendelse af forskellige, terapeutiske tilgange og redskaber. Vi ser også på, hvad bevidsthed og erkendelse grundlæggende er – og hvordan historiske opfattelser af virkeligheds-erkendelse har aflejret sig i vores kultur og påvirker det terapeutiske rum i dag. Vi øver psykoedukation og mentalisering i terapeut/klient-forholdet, ligesom vi inddrager kognitive øvelser til klientens hjemmebrug. Vi arbejder med cases og eksempler fra klientarbejdet og analyserer arbejdet med de mange tilgange og navigationsredskaber, vi har lært. 

22. fagmodul

Psykopatologi

I vore indre landskaber i psyken er der normalt en del, vi som mennesker har svært ved at rumme følelsesmæssigt. Ofte er vi ikke følelsesmæssigt tilgængelige for os selv og har ikke lært at være i os selv, når ængstelighed, skam eller indre smerte er aktiv. Vi afdækker små og store misbrug med hjertelig kontakt og ser på, hvordan vi arbejder terapeutisk med klienter med misbrug. Vi bevæger os ind i randområdet mellem balanceret og presset psyke. Her undersøger vi, hvordan den pressede psyke oplever livet, sig selv og andre. Som kompas bruger vi bl.a. enneagrammet. Vi registrerer advarselssignaler, særlige forhold og funderer den etiske, terapeutiske varetagelse af klientforløb, hvor psykiatriske diagnoser er til stede eller er uopdagede.

23. fagmodul

Parterapi

På dette modul arbejder vi specifikt med parterapi, som adskiller sig væsentligt fra individuel terapi, da mange flere dynamikker kommer i spil. Vi undersøger kommunikationsmulighederne i parterapi og ser på, hvordan man som terapeut kan facilitere et rum, hvor de to parter kan arbejde med deres indbyrdes kommunikation. Du lærer også om, hvad par almindeligvis kommer i terapi med, og hvordan dit arbejde kan foldes ud, så begge parter føler sig mødt, og en følelsesfuld dialog kan opstå. Vi vil inddrage teorien og arbejdsformen, som emotionsfokuseret parterapi bygger på som mulig forståelsesramme og tilgang til parterapi.

24. fagmodul

Psykoterapeutisk faglighed

Afsluttende modul om psykoterapeutisk faglighed og etik, herunder forskellige jobmuligheder og vilkår i arbejdet som psykoterapeut. Vi runder journalisering, markedsføring og andre basale forhold for selvstændige psykoterapeuter. Dialog om forskellige spørgsmål og cases, som du har på hjerte, og sammenfatning af relevante metodikker. Vi bringer dine individuelle kvaliteter, interesser og arbejdsområder frem i hjertelig kontakt, styrker kontakten til indre, medfølende supervision og forbereder den afsluttende eksamen. Vi ser også på, hvordan du fremadrettet kan fortsætte din udviklingsproces som menneske og terapeut, herunder muligheder for ydre supervision, efteruddannelse mv.

4 års-temaer på psykoterapeut-uddannelsen

Hvert af de 4 år på uddannelsen til psykoterapeut slutter med et fagmodul, som handler om en specifik del af det terapeutiske håndværk – hhv. kunstterapi, kropsterapi, drømme og enneagrammet. Typisk vil fagmodulerne (og i et vist omfang også udviklingsgrupperne) op til fagmodulet med års-temaet have bygget op til dette, så deltagerne eksempelvis allerede har arbejdet en del med kunstterapi før kunstterapi-modulet, som afslutter 1. år. 

Hvert af de fire terapeutiske værktøjer får dedikeret opmærksomhed igennem ‘deres’ år og på det årsafsluttende fagmodul, men de er ikke afgrænsede til netop dette år. Du vil fx opleve drømmearbejde allerede på uddannelsens 1. år, selv om drømme-fagmodulet ligger på 3. år.  Enneagram-fagmodulet ligger i slutningen af 4. år, men du vil allerede på 1. år høre om enneagrammet på fagmodulerne, i takt med at det bliver introduceret i udviklingsgruppen. Tilsvarende vil du opleve, at kunstterapi (1. år) og kropsterapi (2. år) også bliver inddraget på sidste halvdel af uddannelsen.

Grundtræning på psykoterapeut-uddannelsen

De færdigheder, vi forstår som grundlæggende for at lave god terapi, træner vi naturligvis rigtig meget. Her er en oversigt over de vigtigste arbejdsfelter på psykoterapeut-uddannelsen – dvs. ting, vi igen og igen vender tilbage til og arbejder med på fagmodulerne (og i vidt omfang også i udviklingsgruppen).

Vi træner:

 • at være vedholdende kontaktfuld, følelsesmæssigt, fysisk og energetisk med sig selv og i relationen med klienten 
 • at kunne sætte sig i klientens sted
 • gradvis at udvikle kontakt til empati/medfølelse og udøve hjertefuld terapi
 • at skabe kontakt til egen kvalitetsenergi og til klientens
 • psykoterapeutiske spørgeteknikker og andre terapeutiske responser og greb, verbale og nonverbale
 • blød, levende musikalitet: indføling, afvejning og beslutningstagen om den næste bevægelse i terapien
 • at åbne sig for indre supervision
 • at modtage feedback, råd og vejledning fra andre i ydre supervision og gruppeterapi/supervision
 • at tillade helende kreativitet i os at komme til udtryk gennem fx bevægelse og kunstterapi (tegne, male, skrive, modellere mv.) 
 • kropsterapeutiske måder at arbejde med krop og psyke på, herunder healing
 • at inddrage drømme i terapi som inspiration og vejledning for såvel klient som terapeut
 • at anvende enneagrammet som terapeutisk værktøj til forståelse og vejledning i arbejdet med klienter

Arbejdsformer på fagmodulerne på psykoterapeut-uddannelsen

På fagmodulerne bliver både fag- og skønlitteratur inddraget illustrerende. Vi bruger også sange og musik, meditativ dans og bevægelse på fagmodulerne. Generelt er undervisningsformerne varierede, og nogle af de former, vi især bruger, er:

 • oplæg fra underviseren
 • dialog ml. underviseren og de studerende om et emne, læst litteratur mv.
 • udvekslinger de studerende imellem, hvor vi træner at arbejde som responderende terapeut
 • udtryk fra de studerende og terapeutisk respons fra underviseren
 • bevægelse, fx sakral-dans, kropsterapeutisk bevægelse, dansemeditation mv.
 • kreative udtryk / kunstterapi
 • drømmetydning

Tilsammen giver det en levende og dynamisk, workshoppræget undervisning, som befordrer varm og varieret læring. Undervisningen er en vigtig del af den 4-årige proces, den studerende gennemgår på psykoterapeut-uddannelsen, og atmosfæren på fagmodulerne er velegnet til fordybelse af denne proces.

psykoterapeut uddannelse Therapaia

Holdstart: September 2024

Drømmer du om at blive psykoterapeut?

I løbet af foråret 2024 byder vi indenfor til en række info-aftener i vores lokaler, og du er mere end velkommen.

Her kan du høre om vores 4-årige uddannelse til psykoterapeut, møde underviserne, mærke stedet, få svar på spørgsmål, du måtte sidde inde med, og vigtigst af alt: mærke, om der er samklang mellem os og dig.

Næste info-aften er tirsdag d. 28. maj 18.30 – 20.30. Du kan læse mere via linket herunder, hvor du også kan tilmelde dig.

Vi glæder os til at møde dig!