Uddannelsens form og krav

Uddannelsens form og krav er til for at sikre, at den studerende får en god proces over fire år, og ved uddannelsens afslutning fagligt og personligt er kapabel til at varetage terapeutiske forløb. Der er særskilte krav, hvis man ønsker eksamensbevis, og der er nogle grundkrav, man skal opfylde under alle omstændigheder. Her kommer først de tre grundelementer, der udgør uddannelsens fundament, og derefter beskrives, hvad der i øvrigt indgår i uddannelsen til psykoterapeut:

Fagmoduler

Der er 6 årlige fagmoduler – dvs. 6 moduler á 4 dage (torsdage – lørdage fra kl. 9-17, søndage fra kl. 9–15.30).
Fagmodulerne vil være placeret med ca. 2 måneders interval. Datoerne lægges for et år ad gangen.

Udviklingsgruppe

Der er 5 årlige udviklingsgrupper – dvs. 5 moduler á 3 dage (fredage – lørdage kl. 9–17, søndage kl. 9–15.30).
Udviklingsgrupperne ligger i de måneder, der ikke er fagmoduler.

Egenterapi

Ud over deltagelse i fagmoduler og udviklingsgruppe er der krav om egenterapi mindst én gang om måneden, 11 måneder om året, i hele uddannelsesperioden – ved en af de terapeuter, der er tilknyttet uddannelsen. Det er naturligvis muligt at gå oftere i terapi end dette, når/hvis du ønsker det.

Uddannelsens form og krav i øvrigt

Fagmoduler og udviklingsgrupper afholdes i Therapaias lokaler, Frederiksgade 74A, 1. tv., 8000 Aarhus C. Årligt bliver det til i alt 11 moduler/grupper (39 mødedage) om året gennem den 4-årige periode.

Ud over de tre grundelementer – fagmoduler, udviklingsgruppe og egenterapi – er følgende også en del af uddannelsens form og krav til bestået uddannelse:

Studiegruppe
Underviserne sammensætter studiegrupper med 3-4 studerende fra samme hold. På 2. år dannes nye studiegrupper. Studiegruppen mødes mindst 1 gang á mindst 4 timer mellem hvert fagmodul og arbejder videre med øvelser fra det sidste fagmodul. Efter hvert fagmodul får du og de andre på holdet en mail fra underviserne om, hvad det vil være godt at træne i den pågældende periode, herunder hvad I skal komme omkring i studiegruppen. På overbygningen bliver studiegruppen erstattet af en fælles træningsgruppe for hele holdet, som faciliteres af én af underviserne. Her mødes man også 1 gang á 4 timer mellem hvert fagmodul.

Uddannelsessamtaler
Efter hvert andet fagmodul har du en uddannelsessamtale med din uddannelsesvejleder, som er en af de tre primære undervisere på uddannelsen. Din uddannelsesvejleder vil være den samme gennem alle 4 år.

Samtalerne tager udgangspunkt i de fagrapporter, du har lavet efter de to foregående fagmoduler. Vi ser på nye temaer, der er kommet ind i din proces, fejrer bevægelser i din proces og hejser flag, når nye områder er blevet mulige at bevæge dig i eller måske ligefrem er erobret. Vi har et særligt fokus på, hvor du er i din træning af det psykoterapeutiske håndværk: Hvad udfordrer og støtter dig, og hvad vil det være godt for dig at have en særlig opmærksomhed på i den kommende periode?

Uddannelsessamtalerne rummer terapeutisk respons fra uddannelsesvejlederen, men adskiller sig fra egenterapien ved at have udviklingen af dit terapeutiske håndværk i fokus. Samtalerne er en del af den løbende evaluering af din proces med at blive psykoterapeut. Når du på 3. eller 4. år begynder at få erfaringer med at have klienter, vil supervision af dine klientforløb naturligt indgå i uddannelsessamtalerne. Du vil også få supervision og løbende evaluering af din personlige og faglige udvikling på fagmoduler, i selvudviklingsgruppen og evt. i egenterapien.

Den sidste uddannelsessamtale på 4. år vil være af lidt længere varighed. Her vil vi – ud over at se på de sidste to fagmoduler – evaluere dit samlede forløb gennem de fire år. Vi vil også se fremad mod dine muligheder for at bruge dine kvalifikationer som psykoterapeut i dit arbejdsliv.

Terapiforløb med klienter
I løbet af 3. og 4. år anbefaler vi, at du som studerende starter terapiforløb op med klienter. Forløbene vil blive superviseret i uddannelsessamtalerne og på fagmodulerne på 3. og 4. år og evt. også i din
individuelle terapi. Denne del er obligatorisk, hvis du ønsker et eksamensbevis efter endt uddannelse.
Klinikdrift
Deltagelse i et 1-dagskursus i klinikdrift er ligeledes obligatorisk, hvis der ønskes eksamensbevis. Vi anbefaler, at kurset tages på 3. år af uddannelsen. Kurset i klinikdrift afholdes ikke af Therapaia, men må opsøges andetsteds. Vi kan varmt anbefale det kursus, Jesper Hollensberg og Karsten Munk har i klinikdrift på Karsten Munk Akademiet. Kurset oplyser bl.a. om skat, fradrag, momsfritagelse, journalføring m.m. og er et krav til en evt. momsfritagelse efter endt uddannelse.
Drømmegruppe
På 4. uddannelsesår skal du i det første halvår gå i en drømmegruppe. De primære undervisere på uddannelsen varetager drømmegruppen, der mødes ca. 3 timer om måneden, i alt 5 gange.

Rejsepapirer
På det første fagmodul får du udleveret nogle personlige “Rejsepapirer”, som du har med dig på hele den rejse, den 4-årige uddannelse er. Rejsepapirerne giver dig løbende overblik over, hvad du har været igennem, og hvad du evt. mangler af egenterapi, studiegruppe mv. I rejsepapirerne noterer du også fx lidt om, hvilke temaer du har været inde i i din egenterapi. Rejsepapirerne bidrager til din egen fornemmelse af fylden i din proces og gør uddannelsens form og krav overskuelige for dig.

Litteratur
Uddannelsen er først og fremmest erfaringsbaseret, men der vil undervejs i forløbet blive inddraget relevant litteratur, typisk 700 sider pr. halvår. Bøgerne vil supplere og underbygge den gennemgåede teori på de enkelte fagmoduler. Derudover vil supplerende litteratur til de enkelte temaer blive anbefalet, så du har nogle gode indgange til at læse yderligere om de emner, du får særlig interesse for.
Eksamen 
Eksamen består i en evaluering af en terapi-session, den studerende selv har optaget på video, til gennemgang med eksaminator (din uddannelsesvejleder) og censor. Eksamen samt evalueringen af det samlede forløb, som løbende har fundet sted i uddannelsessamtalerne, vil ligge til grund for enten bestået eller ikke-bestået eksamen. Eksamen skal være bestået for at få et eksamensbevis. I modsat fald vil du modtage et uddannelsesbevis på at have fulgt uddannelsen igennem 4 år. For begge dele gælder, at der skal være minimum 85 % deltagelse i undervisningen.

Hvis du er nødt til at springe enkelte fagmoduler eller udviklingsgrupper over pga. sygdom el.lign., vil det forsømte skulle indhentes med ekstra mødegange i din studiegruppe, via individuel undervisning, mere terapi eller andet. Det vil være en individuel vurdering, hvad der er brug for fra gang til gang – den indviduelle vurdering sker i samråd med din uddannelsesvejleder.

Hvis du bliver gravid eller af andre årsager bliver nødt til at tage orlov fra uddannelsen, har du mulighed for at genoptage uddannelsen på et af de efterfølgende hold.

Deltagerantal 
Der kan maksimalt være 10 deltagere på et uddannelseshold.

Efteruddannelse

Der er en række muligheder for efteruddannelse på Therapaia. Vi anbefaler følgende forløb de første 3 år efter, du har færdiggjort uddannelsen:

  1. år: Supervisionsgruppe sammen med dem, du har gået på hold med på uddannelsen.
  2. år: Enneagramgruppe.
  3. år: Åben supervisionsgruppe på tværs af uddannelseshold, hvor både nyere og mere erfarne psykoterapeuter deltager. 
psykoterapeut uddannelse Therapaia

Holdstart: September 2024

Drømmer du om at blive psykoterapeut?

I løbet af foråret 2024 byder vi indenfor til en række info-aftener i vores lokaler, og du er mere end velkommen.

Her kan du høre om vores 4-årige uddannelse til psykoterapeut, møde underviserne, mærke stedet, få svar på spørgsmål, du måtte sidde inde med, og vigtigst af alt: mærke, om der er samklang mellem os og dig.

Næste info-aften er tirsdag d. 28. maj 18.30 – 20.30. Du kan læse mere via linket herunder, hvor du også kan tilmelde dig.

Vi glæder os til at møde dig!