Uddannelsens form og krav

Uddannelsens form og krav er til for at sikre, at den studerende får en god proces over fire år og ved uddannelsens afslutning fagligt og personligt er kapabel til at varetage terapeutiske forløb. Der er særskilte krav, hvis man ønsker certifikat, og der er nogle grundkrav, man skal opfylde under alle omstændigheder. Her kommer først de tre grundelementer, der udgør uddannelsens fundament, og derefter beskrives, hvad der i øvrigt indgår i uddannelsen til psykoterapeut:

Fagmoduler

Der er 6 årlige fagmoduler – dvs. 6 moduler á 4 dage (torsdage – lørdage fra kl. 9-17, søndage fra kl. 9–15.30).
Fagmodulerne vil være placeret med ca. 2 måneders interval. Datoerne aftales med deltagerne for et år af gangen.
Alle fagmoduler og udviklingsgrupper afholdes i Center for Selvudviklings lokaler i Aarhus C: Montanagade 15 B, stuen.

Udviklingsgruppe

Der er 5 årlige udviklingsgrupper – dvs. 5 moduler á 3 dage (fredage – lørdage kl. 9–17, søndage kl. 9–15.30).
Udviklingsgrupperne ligger i de ledige måneder på året, minus juli.
Udviklingsgrupperne giver sammen med fagmodulerne i alt 11 månedlige grupper (39 mødedage) om året gennem den 4-årige periode.

Egenterapi

Ud over deltagelse i fagmoduler og udviklingsgruppe er der krav om egenterapi mindst én gang om måneden i hele uddannelsesperioden hos en af de tre undervisere på uddannelsen. 

De 12 årlige egenterapier ligger én gang om måneden, juli undtaget, de første 10 måneder af hvert studieår. Den sidste måned hvert studieår er terapien en dobbelt-session (årsevaluering).

Det er naturligvis muligt at gå oftere i terapi end dette, når/hvis du ønsker det.

Uddannelsens form og krav i øvrigt

Ud over de tre grundelementer er følgende også en del af uddannelsens form og krav til bestået uddannelse:

Studiegruppe
Mellem hver mødegang på fagmodulerne skal de studerende mødes 2-3 gange á mindst 3 timer i mindre grupper og arbejde videre med øvelser fra sidste fagmodul. Efter hvert fagmodul får de studerende en mail fra underviserne om, hvad det vil være godt at træne i den pågældende periode.
Drømmegruppe
På 4. uddannelsesår skal du som studerende i mindst et halvt år gå i en drømmegruppe. Underviserne på uddannelsen varetager drømmegruppen, der mødes ca. 3 timer om måneden, i alt 5 gange.
Terapiforløb med klienter
I løbet af 3. og 4. år skal du som studerende ideelt også selv starte terapiforløb op med mindst 5 klienter á ideelt 5-15 sessioner. Forløbene vil blive superviseret i den individuelle terapi og på fagmodulerne på 3. og 4. år. Denne del er obligatorisk, hvis der ønskes eksamensbevis efter endt uddannelse.
Klinikvejledning
Deltagelse i et 1-dagskursus i klinikvejledning er ligeledes obligatorisk, hvis der ønskes eksamensbevis. Kurset afholdes af ekstern underviser og tages helst på 3. år. Kurset oplyser om skat/momsfritagelse, fradrag, journalføring m.m.
Litteratur
Uddannelsen er først og fremmest erfaringsbaseret, men der vil undervejs i forløbet blive inddraget relevant litteratur, typisk 700 sider pr. halvår. Bøgerne vil supplere og underbygge den gennemgåede teori på de enkelte fagmoduler. Derudover vil supplerende litteratur til de enkelte temaer kunne anbefales, hvis det ønskes af den enkelte studerende.
Årlige evalueringer 
Ved hvert års afslutning skal den studerende udarbejde en årsrapport på 12-20 sider, som vil blive evalueret i en dobbeltsession mellem den studerende og en af underviserne på fagmodulerne. Årsrapporten skal omhandle de forskellige temaer, der er gennemgået i løbet af året og gøre status over den studerendes egen proces. Årsrapporten og den efterfølgende årsevaluering skal bestås, for at den studerende kan fortsætte på uddannelsens næste år.

Den studerendes personlige og faglige udvikling i forløbet vil løbende blive evalueret – ikke blot i de årlige evalueringer, men også på de enkelte fagmoduler, i selvudviklingsgruppen, i egenterapi, supervision mv.

Afsluttende eksamen 
Sidste års rapport vil have et lidt større omfang (15-25 sider) og inddrage den studerendes egne erfaringer som terapeut det sidste år samt redegørelser for relevante problemstillinger af teoretisk og praktisk art, som den kommende terapeut selv opfatter som centrale i sit arbejde.

4.-årsrapporten ligger til grund for en større evaluering af uddannelsen mellem en af underviserne og den studerende. Rapporten vil også være en del af baggrunden for eksamen, under evalueringen af en praktisk terapi-session, den studerende selv har optaget på video til gennemgang med eksaminator og censor. Evalueringen af afsluttende rapport, eksamen og samlet forløb vil ligge til grund for enten bestået eller ikke-bestået uddannelse. Uddannelsen skal være bestået, for at certifikat uddeles, i modsat fald vil man modtage et bevis på at have fulgt uddannelsen igennem 4 år, men uden certifikat. For begge dele gælder, at der skal være minimum 90 % deltagelse i undervisningen.

Hvis du er nødt til at springe nogle fagmoduler over pga. graviditet, sygdom el.lign., vil det forsømte skulle indhentes i din studiegruppe, via mere individuel undervisning/terapi eller andet. Det vil være en individuel vurdering, hvad der er brug for fra gang til gang.

Alle fagmoduler og udviklingsgrupper afholdes i Center for Selvudviklings lokaler, Montanagade 15 B, stuen, 8000 Aarhus C.

Deltagerantal 
Der kan maksimalt være 12 deltagere på et uddannelseshold.
psykoterapeut uddannelse Therapaia

Holdstart: September 2024

Skal én af de sidste ledige pladser være din?

Kontakt os for en gratis og uforpligtende samtale, som er en obligatorisk del af optagelsen på uddannelsen. Her får du mulighed for at møde underviserne på uddannelsens fagmoduler, få svar på spørgsmål du måtte sidde med og vigtigst af alt: mærke, om der er samklang mellem os og dig.

Kontakt os allerede i dag på tlf. 25470275 eller via linket herunder.

Vi glæder os til at møde dig